Privacy Reglement

Privacyverklaring van Bridgeclub “de Keistad”

Bridgeclub “de Keistad” is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Grondslag waarop verwerking is gebaseerd

De rechtsgrondslag waarop Bridgeclub “de Keistad” de verwerking van persoonsgegevens baseert, is als volgt: u geeft Bridgeclub “de Keistad” toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Doelen van verwerking

Bridgeclub “de Keistad” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de ledenadministratie
 • opmaken van de competitie-resultaten
 • via media bekend maken van resultaten
 • het verspreiden hiervan onder de leden
 • communicatie met de leden
 • het innen van de contributie

Categorieën van persoonsgegevens

Dit is een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankgegevens         

Deze gegevens zijn alleen ter inzage van het bestuur, m.u.v. van de bankgegevens, die zijn alleen bekend bij de penningmeester. De ledenlijst is ter inzage en verspreiding onder de leden en wordt niet verstrekt aan derden.

Overige media

Het is mogelijk dat er tijdens bijeenkomsten foto’s worden gemaakt die op openbare media wordt geplaatst. 

Functionaris voor gegevensbescherming

Aanspreekpunt voor Bridgeclub “de Keistad” op dit onderwerp is de Voorzitter.

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens wordt er geen gegevensbeschermings-effectbeoordeling uitgevoerd, omdat is vastgesteld dat verwerking geen hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden. Bridgeclub “de Keistad” neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die ingrijpende gevolgen voor u hebben.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Bridgeclub “de Keistad” bewaart uw gegevens voor de maximale termijn van 1 jaar na opzegging van het lidmaatschap, waarna uw persoonsgegevens worden vernietigd of gewist.

Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, dan worden zij ook vernietigd of gewist.

Als er een termijn van wettelijke bewaarplicht van toepassing is, dan wordt deze termijn aangehouden.

Gegevensbeschermingsbeleid

Bridgeclub “de Keistad” draagt er zorg voor dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en er online gebruik wordt gemaakt van veilige verbindingen. Er worden op internet geen gegevens van de leden opgeslagen c.q. verspreid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek betreffende uw persoonsgegevens sturen naar het secretariaat. Bridgeclub “de Keistad” reageert binnen de termijn van één maand op uw verzoek.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de geldende  wet- en regelgeving worden verwerkt, dan kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken te bemiddelen of te adviseren tussen u en Bridgeclub “de Keistad”. Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verdere informatie is te vinden op het Internetadres: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vastgesteld tijdens ALV 22 oktober 2019

Scroll naar boven