Wedstrijdreglement

(Versie juni 2023)

De parencompetitie

Indeling:

De paren worden ingedeeld volgens de eindranglijst van de laatst gespeelde competitie. Als er voldoende paren zijn, wordt er gespeeld in een a-, b- en c-lijn. Het bestuur en de tecom (technische commissie)  zijn bevoegd de paren over de  lijnen te verdelen, ook eventueel na een volgende competitieronde waarbij promotie en degradatie in de indeling worden verwerkt.

Gaat een speler definitief met een nieuwe partner spelen, dan moet in de laagste lijn begonnen worden, tenzij er redenen zijn om dit paar anders in te delen ter beoordeling door het bestuur en de tecom.

De parencompetitie bevat 30 speelavonden, verdeeld in 5 perioden van 6 avonden. Het paar met het hoogste gemiddelde percentage van alle competitieronden, wordt clubkampioen.

Ontmoetingen optimaliseren:

In Bridge-it (het bridgecomputerprogramma) is de instelling ontmoetingen optimaliseren geactiveerd. Dit betekent dat de paren zo ingedeeld worden dat de onderlinge ontmoetingen zo gelijk mogelijk worden verdeeld.  Hierbij is rekening gehouden met afwezigheid van paren in eerdere zittingen.

De uitslag van een zitting wordt berekend door het omzetten van de door een paar behaalde scores in matchpoints (MP) en vervolgens door het berekenen van het aan MP gerelateerde percentage.

Afmelden voor een speelavond:

Spelers die aan de competitie deelnemen, dienen bij verhindering hun afwezigheid te melden op de maandag voor de speelavond tussen 17:30 en 19:30 uur  bij de aangewezen persoon van de tecom. Dit kan ook op het afmeldschema welke tijdens de speelavonden op de bar ligt. Er kan, indien mogelijk, voor vervanging worden gezorgd.

Afwezigheid van een paar:

Bij eerste gemelde afwezigheid van een paar in een competitieronde krijgt dit paar een score van 50%. Bij een tweede en derde afwezigheid in dezelfde ronde wordt de score 47,50% en 45%, bij een volgende afwezigheid 0%. In geval van langdurige ziekte krijgt het paar 50%.

Spelen als combipaar:

Wordt een combipaar gevormd met een speler uit dezelfde lijn, dan is de score voor beiden 50%. Wordt een combipaar gevormd met een speler uit een andere lijn dan krijgen de spelers 50%. Wordt een combipaar gevormd met een invaller die op de invallijst staat of iemand die van buiten de club komt, krijgt de clubspeler 50%.

Combitafel:

Ondanks het inzetten van invallers kan het voorkomen dat op een speelavond gespeeld wordt in twee lijnen met een oneven aantal paren. Om een wachttafel te voorkomen, wordt door Bridge-it  gebruik gemaakt van een combitafel. Tijdens de wedstrijd heeft de combitafel een eigen score, die in de eindscore verrekend wordt.

Promotie en degradatie:

De instellingen van Bridge-it voor promotie en degradatie worden voor de twee hoogste en laagste paren toegepast. Je moet minstens 3 avonden met je vaste partner spelen om te kunnen promoveren.

Wanneer een paar in de parencompetitie binnen één competitieronde vier weken afwezig is en in de a- of b-lijn speelt, volgt degradatie. Bij langere afwezigheid van de vaste bridgepartner bij ziekte mag de andere speler met een tweede vaste bridgepartner spelen in de competitie. Is die vaste partner een invaller die geen lid van de club is, kan dat paar niet voor promotie in aanmerking komen. Bijzondere omstandigheden worden beoordeeld door het bestuur en de tecom.

Arbitrage:

Als er tijdens het bieden of spelen iets mis gaat, kan om arbitrage gevraagd worden, mocht deze aanwezig zijn. Door fouten volgens de regels op te lossen, wordt irritatie voorkomen.

Speeltijd:

Tijdens de competitie wordt op tijd gespeeld. De wedstrijdklok is afgesteld op 30 minuten per speelronde. Als het waarschuwingssignaal aangeeft dat de laatste 5 minuten zijn ingegaan, mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen. Het nog te spelen spel wordt genoteerd als niet gespeeld.

Gebruik van de Bridgemate

Als de Bridgemate door noord wordt gestart, neemt noord de vermelde gegevens door om fouten te voorkomen zoals de verkeerde tafel, spellen, niet het juiste paar en contrazit. 

Na het bieden typt noord het geboden contract in de Bridgemate. Dan wordt begonnen met spelen.

Na het spelen laat men de slagen nog even liggen om overeen te komen wat het resultaat is.

Noord brengt het resultaat in en oost controleert alleen de score. De uitslagen van voorgaande spellen worden voorgelezen door noord.

Alleen noord bedient de Bridgemate.

Openingsbod van één in ’n kleur:

Op iedere speelavond, bij het 1e spel van de 1e speelronde verplicht openen met:

  • 13 punten of meer
  • 12 punten met twee vierkaarten
  • 12 punten met een vijfkaart
  • 11 punten met een zeskaart

Lukt dit niet, dan moet er opnieuw gewassen en gedeeld worden

Conventies:

Alle algemeen erkende conventies zijn toegestaan, mits er wordt gealerteerd.

Alerteren:

Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken op een afwijkende bieding.

Wanneer  je kunt vermoeden dat de tegenpartij een andere betekenis aan die bieding toekent, moet het alertkaartje worden getoond door de partner van de bieder. De speler links van de bieder mag aan de partner van de bieder vragen wat er met deze bieding wordt bedoeld.

Hanteren van het STOP kaartje:

Bij elk sprongbod moet de bieder, voordat hij zijn bod op tafel legt, het STOP kaartje neerleggen. Na het bod wordt het STOP kaartje weer in de biedingbox geplaatst. De speler die volgt op de bieder moet nu 10 seconden wachten voordat hij een bod mag doen. De reden is heel praktisch: door een verplichte denkpauze van 10 seconden wordt minder informatie gegeven dan wanneer de volgende bieder de keuze heeft tussen bieden na een denkpauze (misschien wel “iets”) en direct passen (echt niets).

Systeemkaart:

Op onze club is een systeemkaart niet verplicht, er wordt gealerteerd, zie boven.

Opruimen:

Er mag pas worden opgeruimd als het laatste vijf-minuten-signaal heeft geklonken. Noord en zuid ruimen het speelmateriaal op terwijl oost en west voor de kleedjes en antislipmatjes zorg dragen.

Uitslag:

Aan het einde van de speelavond wordt de uitslag bekend gemaakt, later kunt u deze uitslag, onder voorbehoud van wijzigingen, in uw mailbox en op de website (www.bridgeclubdekeistad.nl) terugzien. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat de uitslag niet kan worden doorgegeven.

Slotbepaling:

Het bestuur en de tecom hebben het recht om gemotiveerd af te wijken van dit reglement en besluiten in zaken waar dit reglement niet in voorziet. Tegen elk besluit van het bestuur en de tecom staat beroep bij het bestuur open. Een besluit van het bestuur is bindend voor alle leden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV). Deze vergadering kan zo’n besluit bekrachtigen of te niet doen, het bestuur is dus voor al haar handelen verantwoording verschuldigd.

Scroll naar boven